Dây đai - Dây truyền động

Dây đai - Dây truyền động


   Dây đai màu xanh - vàng

    Dây truyền động

    Dây đai màu xanh lá

   Dây truyền động màu xanh dương

    Dây truyền động

       Dây đay màu xanh dương