Túi lọc bể lắng

Túi lọc bể lắng


Túi lọc bể lắng sử dụng trong bể lắng bùn.

   Túi lọc bể lắng có dây rút ở miệng túi

   Túi lọc bể lắng may quai treo xung quanh

   Túi lọc bể lắng

   Túi lọc bể lắng có dây rút ở miêng túi   ứng dụng trong bể lắng bùn

► Thông số kỹ thuật vải lọc: